Благовіщенська міська територіальна громада

Голованівського району Кіровоградської області

Інструкція щодо складання прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

Наказ начальника управління фінансів та економічного розвитку Благовіщенської міської ради "Про затвердження Інструкції щодо складання прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади" від 04 червня 2021 року № 6-од 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника управління фінансів та економічного розвитку Благовіщенської  міської ради від  04 червня  2021 року №6-од

       ІНСТРУКЦІЯ

           щодо складання прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної

       громади

І. Загальні положення

Інструкція розроблена відповідно до абзацу другого частини першої статті 751 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та рішення виконавчого комітету Благовіщенської міської ради від 27.05.2021 р. № 85 «Про заходи щодо організації роботи по складанню проекту міського бюджету на 2022 рік та його прогнозу  на 2023-2024 роки».

Інструкція регламентує основні положення складання, розгляду та схвалення прогнозу бюджету Благовіщенської  міської територіальної громади (далі-бюджету громади), правила оформлення прогнозу, порядок заповнення Типової форми прогнозу бюджету громади та додатків до неї.

Прогноз бюджету громади складається з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Міністерством фінансів України.

Прогноз бюджету громади складається з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «LOGICA».

У прогнозі бюджету громади зазначаються дані:

за попередній бюджетний період (звіт) - дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) - показники, затверджені розписом бюджету громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому) (далі - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) - показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків і кредитування бюджету громади на плановий бюджетний період, які є основою для складання проєкту рішення про бюджет громади, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період).

Усі вартісні показники прогнозу бюджету громади в національній валюті наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа.

У прогнозі бюджету громади код та найменування:

бюджету громади зазначаються відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України (далі - код бюджету);

показників доходів бюджету громади, фінансування бюджету громади та місцевого боргу зазначаються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України;

показників видатків та надання кредитів з бюджету громади зазначаються відповідно до Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Міністерством фінансів України;

головних розпорядників коштів згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Міністерством фінансів України, та наказом управління фінансів та економічного розвитку Благовіщенської  міської ради.

II Основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу бюджету громади

Прогноз бюджету громади формується щороку.

Процес формування прогнозу бюджету громади здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Прогноз бюджету громади складається на основі поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади. Сформований прогноз бюджету громади управління фінансів та економічного розвитку міської ради подає на розгляд виконавчого комітету міської ради не пізніше 15 серпня року, що передує плановому.

Виконавчий комітет міської ради відповідно до норм статті 751 Кодексу забезпечує:

розгляд поданого управлінням фінансів та економічного розвитку прогнозу бюджету громади;

схвалення прогнозу бюджету громади до 01 вересня року, що передує плановому, в установленому законодавством порядку;

подання у п'ятиденний строк після схвалення прогнозу бюджету громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Благовіщенської  міської ради для розгляду;

оприлюднення у п'ятиденний строк після схвалення прогнозу бюджету громади на офіційному сайті Благовіщенської  міської ради або у інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Із дня схвалення прогнозу бюджету громади втрачає чинність прогноз бюджету громади, схвалений у попередньому бюджетному періоді.

Прогноз бюджету громади у п'ятиденний строк після його схвалення виконавчим комітетом міської ради управління фінансів та економічного розвитку подає з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» до Міністерства фінансів України для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період.

ІІІ. Правила складання прогнозу бюджету громади

Управління фінансів та економічного розвитку складає прогноз бюджету громади згідно з Типовою формою прогнозу бюджету громади затвердженою цим наказом.

Прогноз бюджету громади містить текстову частину та додатки, які є невід'ємною складовою частиною цього прогнозу.

Текстова частина складається з дев'яти розділів, які містять положення, визначені частиною сьомою статті 751 Кодексу, що включають показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет громади на планований бюджетний період.

Нумерація розділів та пунктів текстової частини прогнозу бюджету громади, а також додатків до прогнозу бюджету громади здійснюється у числовій послідовності.

Додатки заповнюються та додаються до прогнозу бюджету громади виключно за наявності інформації, яка міститься у цих додатках. У разі відсутності інформації, необхідної для заповнення будь якого із додатків, порядок додатків та нумерація, визначена Типовою формою прогнозу бюджету громади, не змінюється, а також зазначається інформація про відсутність таких додатків.

У прогнозі бюджету громади та додатках до нього зазначаються всі передбачені в них відомості (показники).

ІV. Порядок оформлення текстової частини прогнозу бюджету громади та додатків до нього

Показники прогнозу бюджету громади можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді, за наявності умов, визначених частиною другою статті 751 Кодексу.

У розділі ІV «Показники доходів бюджету» описується інформація щодо показників дохідної частини бюджету громади на середньостроковий період, що відображена в додатку 2 до прогнозу бюджету громади.

У розділі V «Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» описується інформація щодо надходжень та витрат бюджету у середньостроковому періоді, пов'язаних зі зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету, що відображена у додатках 3, 4 та 5 до прогнозу бюджету громади.

У розділі VІ «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету» описується інформація щодо показників видаткової частини бюджету громади на середньостроковий період, що наведена в додатку 6 до прогнозу бюджету громади.

У розділі VІІ «Бюджет розвитку» описується інформація щодо капітальних видатків бюджету громади у середньостроковому періоді, що наведена в додатках 9, 10 до прогнозу бюджету громади.

У розділі VІІІ «Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами» зазначається інформація щодо міжбюджетних відносин та показників міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період, необхідних для складання прогнозів інших місцевих бюджетів, зокрема:

відображається інформація щодо мети (кінцевий результат, якого планується досягти у процесі співпраці з іншими органами місцевого самоврядування) та напрямів міжбюджетних відносин у розрізі галузей/сфер та форм їх реалізації;

відображається інформація щодо підстав та цілей отримання міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що наведена у додатку 11 до прогнозу бюджету громади;

відображається інформація щодо підстав та цілей надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам, що наведена в додатку 12 до прогнозу бюджету громади.

У розділі IX «Інші положення та показники прогнозу бюджету» зазначаються інші показники і положення прогнозу бюджету громади, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет громади на плановий бюджетний період.

Також зазначається інформація щодо наявності/відсутності додатків до прогнозу бюджету громади.

Додаток 1 «Загальні показники бюджету» містить інформацію щодо доходів (з міжбюджетними трансфертами), фінансування, повернення кредитів та усього за розділом І (з розподілом на загальний та спеціальний фонди) та видатків (з міжбюджетними трансфертами), надання кредитів та усього за розділом ІІ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та найменування показника;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5-7 (20 ___ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг доходів у графах 3 - 7 у рядках «Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеним у додатку 2 у графах 3 - 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі, «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг фінансування у графах 3 - 7 у рядках «Фінансування, у тому числі, «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам фінансування, зазначеним у додатку 3 у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг повернення кредитів у графах 3 - 7 у рядках «Повернення кредитів, у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам повернення кредитів, зазначених у додатку 8 у графах 3 - 7 у рядках «Повернення кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг видатків у графах 3 - 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів, зазначеним у додатку 6 у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО, у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг надання кредитів у графах 3 - 7 у рядках «Надання кредитів, у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам надання кредитів, зазначеним у додатку 8 у графах 3 - 7 у рядках «Надання кредитів, у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Показники, зазначені у розділі І додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд», мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі ІІ додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Додаток 2 «Показники доходів бюджету» призначений для наведення детальної інформації щодо показників за основними видами доходів бюджету (з деталізацією до четвертого рівня ієрархії). Цей додаток містить загальні показники доходів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів, показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів і складається з трьох розділів:

у розділі І «Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)» відображаються податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; цільові фонди за спеціальним фондом;

у розділах ІІ, ІІІ відображаються надходження трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів з розподілом за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг доходів, що надходять до бюджету громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) (рядок «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:»), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Обсяг трансфертів, що надходять з державного бюджету (рядок «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:»), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Обсяг трансфертів, що надходять з інших місцевих бюджетів (рядок «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі:»), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Сума показників міжбюджетних трансфертів, зазначених у додатку 2 у розділах ІІ та ІІІ (сума рядків «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:» та «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі») у графах 3 - 7, має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 11 (рядок «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:») у графах 3 - 7.

У рядку «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:» у графах 3 - 7 зазначається загальний обсяг доходів бюджету громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів та розраховується як сума рядків «УСЬОГО за розділом І», «УСЬОГО за розділом ІІ» та «УСЬОГО за розділом ІІІ».

Загальний обсяг доходів бюджету громади, зазначений у додатку 2 у графах 3 - 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд», має дорівнювати обсягу доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеному у розділі І додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках «Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Показники доходів, справляння яких контролює виконавчий орган міської ради, розраховуються самостійно на основі фактичних надходжень звітного року, очікуваних надходжень поточного року з урахуванням тенденцій справляння таких надходжень на конкретній території та з урахуванням змін в податковому законодавстві.

Для отримання показників доходів, справляння яких не контролюють органи міської ради,  управління  фінансів та економічного  розвитку звертається за інформацією до Благовіщенської ГУ ГУДПС  у Кіровоградській області.

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету» містить інформацію щодо показників фінансування бюджету громади, місцевого боргу та реалізації боргової політики на місцевому рівні, де зазначаються показники дефіциту (профіциту) бюджету громади, показники за основними джерелами фінансування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди). Показники у додатку 3 слід зазначати за групуючими кодами бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України.

У розділі І зазначається обсяг внутрішнього та зовнішнього фінансування за типом кредитора за загальним та спеціальним фондами;

у розділі ІІ - обсяг фінансування за борговими та активними операціями за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг фінансування за типом кредитора у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам фінансування за типом боргового зобов'язання у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд» та показникам, зазначеним у пункті 2 розділу І додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках «Фінансування, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Додаток 4 «Показники місцевого боргу» містить інформацію про обсяг місцевого боргу (зовнішнього/внутрішнього). У додатку зазначається обсяг місцевого (внутрішнього та/або зовнішнього) боргу за спеціальним фондом. Показники у додатку 4 слід зазначати за групуючими кодами бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

У додатку 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» зазначаються показники гарантованого територіальною громадою міста боргу на кінець періоду та планові обсяги надання місцевих гарантій (за роками):

у розділі І - обсяг гарантованого боргу (на кінець періоду) з розподілом на внутрішній та зовнішній;

у розділі ІІ - обсяг надання місцевих гарантій з розподілом на обсяг надання внутрішніх та зовнішніх гарантій.

Показники обсягу внутрішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій зазначаються у національній валюті.

У графі 1 зазначається порядковий номер;

у графі 2 - найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Під час підготовки пропозицій щодо залучення додаткових коштів до бюджету громади чи надання додаткових місцевих гарантій слід враховувати необхідність дотримання принципу збалансованості бюджету громади на середньостроковий період.

Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів» містить інформацію щодо розподілу граничного обсягу витрат та надання кредитів за головними розпорядниками коштів бюджету громади окремо за загальним та спеціальним фондами на середньостроковий бюджетні періоди.

У графі 1 зазначається код згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування бюджету громади;

у графі 2 - найменування головного розпорядника коштів бюджету громади;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «УСЬОГО, в тому числі:» у графах 3 - 7 зазначається сума видатків за всіма головними розпорядниками бюджету громади, яка має дорівнювати сумі видатків загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Показники, зазначені у додатку 6 у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО, в тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі ІІ додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

У додатку 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» зазначаються показники видатків бюджету громади, включаючи показники трансфертів іншим бюджетам.

У додатку 7 видатки слід зазначати за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету без детального розподілу за бюджетними програмами.

Міжбюджетні трансферти, які планується надавати іншим бюджетам (державному та місцевим), також слід зазначати без розподілу за видами та програмами, проте окремим рядком необхідно зазначити (у разі наявності) реверсну дотацію.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Показники міжбюджетних трансфертів, зазначені у додатку 7 у графах 3 - 7 у рядках «9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд», мають дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, визначеним у додатку 12 у графах 4 - 8 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг показників видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати загальному обсягу видатків, зазначеному у додатку 1 у графах 3 - 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» містить інформацію щодо показників кредитування бюджету, визначених у межах загальних граничних показників надання кредитів з бюджету громади, за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди).

У додатку 8 зазначається інформація щодо повернення/надання кредитів та інформація щодо результатів кредитування за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг повернення кредитів у графах 3 - 7 має дорівнювати показникам повернення кредитів пункту 3 розділу І додатка 1.

Обсяг надання кредитів у графах 3 - 7 має дорівнювати показникам надання кредитів пункту 2 розділу ІІ додатка 1.

Додаток 9 «Показники бюджету розвитку» містить показники надходжень та витрат бюджету розвитку на середньостроковий період.

У графі 1 зазначається порядковий номер показника;

у графі 2 - найменування показника;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів» містить інформацію щодо вкладень бюджету, визначених у межах загальних граничних показників видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий бюджетний період, у розрізі інвестиційних проектів.

У графі 1 - код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 2 - код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 - найменування головного розпорядника коштів бюджету громади/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 4 - найменування інвестиційного проекту;

у графі 5 - загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення); у графі 6 - загальна вартість проекту;

у графі 7 - (20____ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 9 - 11 (20____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період;

у графі 12 - очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового періоду, розрахований у відсотках.

У додатку 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» зазначаються показники міжбюджетних трансфертів, які планується отримати з інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:

 у графі 1 - код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

графі 2 - найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 - 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати сумі показників трансфертів, зазначених у розділах ІІ та ІІІ додатка 2 у графах 3 - 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:» та «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі» відповідно.

У додатку 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам» зазначаються показники міжбюджетних трансфертів до інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:

у графі 1 - код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету;

у графі 2 - код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 - найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 4 (20____ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20___ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;

у графах 6 - 8 (20_____ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 4 - 8 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 7 у графах 3 - 7 у рядках «9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Начальник управління   фінансів

та економічного розвитку  міської ради                           Тетяна  ПЛУТАРЄВА                                            

 

                                                                                                                                                                         Додаток 1

Загальні показники бюджету

__________________

(код бюджету)

(грн)

№ з/п

Найменування показника

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Загальні граничні показники надходжень

1.

Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

2.

Фінансування, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

3.

Повернення кредитів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом І, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

1.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

2.

Надання кредитів у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Показники доходів бюджету

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

10000000

Податкові надходження, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження, у тому числі:    

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:  

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди, у тому числі:  

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

хххх0000

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом І, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

ІІ. Трансферти з державного бюджету

41020000

Дотації з державного бюджету, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів

41040000

Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Показники фінансування бюджету

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

300000

Зовнішнє фінансування, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом І, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000

Фінансування за борговими операціями, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

600000

Фінансування за активними операціями, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 4

Показники місцевого боргу

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

200000

Внутрішній борг

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

300000

Зовнішній борг

 

 

 

 

 

Х

в іноземній валюті

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн) за курсом

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою

чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

__________________

(код бюджету)

 

№ з/п

Найменування показника

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

І. Гарантований борг (на кінець періоду)

1.

Внутрішній борг

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

2.

Зовнішній борг

 

 

 

 

 

Х

в іноземній валюті

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн) за курсом

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом І, у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

ІІ. Надання місцевих гарантій

1.

Обсяг надання внутрішніх гарантій

 

 

 

 

 

Х

у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

2.

Обсяг надання  зовнішніх  гарантій

 

 

 

 

 

Х

в іноземній валюті

 

 

 

 

 

Х

у національній  валюті (грн) за  курсом

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІ, у національній валюті (грн)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації

Найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету 1,

у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету 2,

у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету 3,

у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

Граничні показники видатків бюджету

за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

0100

Державне управління, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

1000

Освіта, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

2000

Охорона здоров’я, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

4000

Культура і мистецтво, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

5000

Фізична культура і спорт, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

7000

Економічна діяльність, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

8000[1]

Інша діяльність, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

9000

Міжбюджетні трансферти, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

9110

реверсна дотація

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

 

Граничні показники кредитування бюджету

за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код

Найменування показника

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8800

Повернення кредитів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

8800

Надання кредитів, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

8800

Кредитування (результат), у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

Показники бюджету розвитку

__________________

(код бюджету)

 (грн)

№ з/п

Найменування показника

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

І. Надходження бюджету розвитку

1.

Кошти, що надходять до бюджету розвитку

 

 

 

 

 

2.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету, у тому числі:

 

 

 

 

 

2.1

доходи бюджету

 

 

 

 

 

2.2

трансферти з державного бюджету

 

 

 

 

 

2.3

трансферти з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

3.

Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними

 

 

 

 

 

4.

Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

4.1

трансферти з державного бюджету

 

 

 

 

 

4.2

трансферти з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

5.

Місцеві запозичення

 

 

 

 

 

6.

Інші надходження бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО за розділом І

 

 

 

 

 

ІІ. Витрати бюджету розвитку

1.

Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:

 

 

 

 

 

1.1

на виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

1.2

капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам

 

 

 

 

 

1.3

інші капітальні видатки

 

 

 

 

 

2.

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

 

 

 

 

 

3.

Погашення місцевого боргу

 

 

 

 

 

4.

Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста 

 

 

 

 

 

5.

Розроблення містобудівної документації

 

 

 

 

 

6.

Інші видатки бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО за розділом ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

 

Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту
(рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

Очікуваний рівень готовності проекту
на кінець 20__року (план), %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Додаток 11

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету

Найменування трансферту /
найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Трансферти до загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

Х

РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

__________________

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /
найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

Х

Х

РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Без урахування розділу «Кредитування» (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 8800).

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь