Благовіщенська міська територіальна громада

Голованівського району Кіровоградської області

Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

Наказ начальника управління фінансів та економічного розвитку Благовіщенської міської ради Про затвердження Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління фінансів та економічного розвитку Благовіщенської  міської ради     12 липня  2021 року № 8-од

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської

територіальної громади

Загальні положення

Інструкція розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та рішення виконавчого комітету Благовіщенської міської ради від 27.05.2021 р. № 85 «Про заходи щодо організації  роботи по складанню проекту міського бюджету на   2022 рік та його прогнозу на 2023-2024 роки» і визначає основні положення про розрахунок орієнтовних граничних показників та складання пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади (далі - бюджету громади).

Орієнтовні граничні показники видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та пропозиції до прогнозу бюджету громади складаються за такими формами:

  • орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Благовіщенської  міської територіальної громади головному розпоряднику бюджетних коштів на 20__       - 20__ роки (далі – орієнтовні граничні показники) (додаток 1);
  • пропозиція до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади на 20__ - 20__ роки загальна (Форма ПП-1) (далі - Форма ПП-1) (додаток 2);
  • пропозиція до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади на 20__ - 20__ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі - Форма ПП-2) (додаток 3);
  • пропозиція до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади на 20__ - 20__ роки додаткова (Форма ПП-3) (далі - Форма ПП-3) (додаток 4).

Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, наводяться в національній валюті, з округленням до цілого числа.

У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період.

У формах пропозицій до прогнозу бюджету громади зазначаються дані: за попередній бюджетний період (звіт) - дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) - показники, затверджені розписом бюджету громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) - показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування бюджету громади на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про бюджет Благовіщенської міської територіальної громади, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

У формах, визначених цією Інструкцією, код та найменування зазначаються:

Бюджету громади - відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України (далі - код бюджету);

доходів бюджету громади - відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України;

видатків та надання кредитів з бюджету громади - з відповідно до Економічної класифікацій видатків, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Міністерством фінансів України;

головних розпорядників бюджетних коштів - згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Міністерством фінансів України, та установчими документами.

Основні положення про складання пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади та розрахунок орієнтовних

граничних показників

Процес формування пропозицій до прогнозу бюджету громади здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до розробленої управлінням фінансів та економічного розвитку Благовіщенської міської ради (далі – управління фінансів) інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади.

Пропозиції до прогнозу бюджету громади формуються у такій послідовності:

1) управління фінансів на основі аналізу виконання бюджету громади у попередніх та поточному бюджетних періодах та спільно з Головним управлінням державної податкової служби України у Кіровоградській області, забезпечує прогнозування обсягів доходів бюджету громади, визначає обсяги фінансування бюджету громади, повернення кредитів до бюджету громади на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

    1. управління фінансів у межах загальних орієнтовних граничних показників, розраховує орієнтовні граничні показники, розробляє інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади та доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;
    2. головні розпорядники відповідно до доведеної управлінням фінансів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовних граничних показників складають пропозиції до прогнозу бюджету громади та подають їх управлінню фінансів у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;
    3. управління фінансів здійснює аналіз поданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної інструкції, за результатами якого начальник управління фінансів приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу бюджету громади.

Орієнтовні граничні показники доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду, за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

видатків, джерелом яких є трансферти з державного бюджету та інших місцевих бюджетів;

надання кредитів.

Порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

Головний розпорядник коштів бюджету громади організовує та забезпечує складання пропозиції до прогнозу бюджету громади і подає її до управління фінансів за формами, затвердженими цією Інструкцією.

Форми пропозиції до прогнозу бюджету громади заповнюються послідовно - Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу бюджету громади є:

стратегія розвитку територіальної громади;

галузеві місцеві програми;

річний звіт про виконання бюджету громади за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис бюджету Благовіщенської міської територіальної громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період; інша інформація, визначена управлінням фінансів.

З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у пропозиції до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Міністерством фінансів України.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, - зазначаються окремим рядком.

Разом з пропозицією до прогнозу бюджету громади головний розпорядник подає необхідні для здійснення управлінням фінансів аналізу пропозиції до прогнозу бюджету громади документи та матеріали, а також детальну інформацію за формами, які в разі потреби щороку  управління фінансів доводить до головних розпорядників.

Під час складання Форми ПП-1 та Форми ПП-2 пропозиції до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади управління фінансів  як головний розпорядник зазначає також обсяг резервного фонду бюджету громади на середньостроковий період, визначений ним відповідно до вимог статті 24 Кодексу та врахований в орієнтовних граничних показниках, доведених управлінню фінансів як головному розпоряднику.

При цьому у Формі ПП-2 заповнюються лише пункти 1, 3, підпункти 5.1 та 6.1.

У разі передбачення у пропозиціях до прогнозу бюджету громади, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, управління фінансів у триденний строк з дня отримання таких пропозицій до прогнозу бюджету громади має надіслати обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим фінансовим органам за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції, для врахування ними під час складання прогнозу бюджету громади.

Управління фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу бюджету громади щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених управлінням фінансів фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог цієї Інструкції.

Управління фінансів вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджету громади щодо показників, що містяться у пропозиціях до прогнозу бюджету громади (проводить наради, консультації, робочі зустрічі тощо).

За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, управління фінансів доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену пропозицію до прогнозу бюджету громади у терміни, визначені управлінням фінансів, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.

Інформація, що міститься у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету головних розпорядників коштів бюджету громади є основою для складання прогнозу місцевого бюджету.

Порядок заповнення Форми ПП-1

Форма ПП-1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених управлінням фінансів, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, має повною мірою характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів бюджету громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету громади, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів бюджету громади, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 - порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 - одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 - 8 - розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі включаються окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не включаються окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно - правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовуватись на досягнення певного результату;

оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов'язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей виконавчих органів міської ради мають характеризувати досягнення та зрушення, що відбулися на території громади.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;   надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики враховуються усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не мають дублюватися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз'яснень їх змісту, головний розпорядник розробляє методику їх розрахунку.

У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 - номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 - 4 - код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 - найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20___ рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 - 10 (20________ рік (план)) - розподіл показників на  середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та має дорівнювати сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу третього цієї Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу бюджету громади, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графі 1 - найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

у графах 2, 5 - показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 - показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу бюджету громади;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу бюджету громади, від відповідних показників прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 надаються пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу бюджету громади, від відповідних показників прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

Порядок заповнення Форми ПП-2

Форма ПП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.

Форма ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, має узгоджуватися з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головний розпорядник, який включає до пропозиції до прогнозу бюджету громади показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 наводить інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, повинні мати зв'язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 - мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 - завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 - 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 - 10 підпункту пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов'язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це ставиться відповідна позначка у підпункті і наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 - 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі»).

У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 - коди Економічної класифікації видатків/коди класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20______ рік (звіт)) - видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20_______ рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Показники у графах 3 - 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 - 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у графах 6 - 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 - 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3 - 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 - 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у графах 6 - 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 - 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 видатки відображаються за кодами Економічної класифікації видатків: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000.

Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів з бюджету - за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20________ рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів. У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 - код Класифікації доходу бюджету / код бюджету; у графі 2 - найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20___ рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 - 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 - код бюджету;

у графі 2 - найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20___ рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 - 7 (20___ рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 - 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень бюджету громади у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 - найменування інвестиційного проекту;

у графі 2 - загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 3 - загальна вартість проекту;

у графі 4 (20___ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20___ рік (затверджено)) - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 - 8 (20___ рік (план)) - розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

у графі 9 - очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у графах 3 - 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

Порядок заповнення Форми ПП-3

Форма ПП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

Управління фінансів розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей бюджету громади у середньостроковому періоді.

У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального фонду за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду, у яких зазначається нормативно - правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 - 3 - зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків та кредитування / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 - найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20____ рік (план)) - обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20___ рік(план)) - пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 - 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 - 3 - зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20____ рік (план)) - показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 мають відповідати показникам, включеним до граф 4 - 6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20___ рік (план)) - показники досягнення цілей, які

головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального фонду буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі бюджету Благовіщенської міської територіальної громади відповідному головному розпоряднику.

Начальник  управління фінансів та

економічного розвитку міської ради                              Тетяна  ПЛУТАРЄВА

 

 

 

Додаток 1

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

 

 

Орієнтовні граничні показники видатків з бюджету Благовіщенської міської територіальної громади головному розпоряднику бюджетних коштів на 20__- 20__ роки

__________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

_____________
(код за ЄДРПОУ)

____________
(код бюджету)

    (грн)

Орієнтовні граничні показники

2022 рік (план)

2023 рік (план)

2024 рік (план)

УСЬОГО видатки, у тому числі:

 

 

 

Загальний фонд, у тому числі за рахунок:

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

….

 

 

 

Спеціальний фонд, у тому числі за рахунок:

 

 

 

….

 

 

 

УСЬОГО надання кредитів із загального фонду

 

 

 

 

Начальник управління фінансів та економічного розвитку міської ради         
                                                                       

________________               ________________________

          (підпис)                           Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

Додаток 2

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 20__ - 20__ РОКИ

загальна (Форма ПП-1)

1

______________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

____________
(код бюджету)

2

Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

2020 рік

(звіт)

2021 рік

(затверджено)

2022 рік

(план)

2023 рік

(план)

2024 рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ціль 1

1.1.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль 2

2.1.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

2.2.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ціль 3

3.1.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

3.2.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Видатки / надання кредитів на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

   3.1. Показники видатків / надання кредитів на 20___ - 20__ роки за бюджетними програмами

                                                                                                                                                                                                                                                 (грн.)

Номер цілі державної політики

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2020 рік

(звіт)

2021 рік

(затверджено)

2022 рік

(план)

2023 рік

(план)

2024 рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

 

Номер цілі державної політики

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2020 рік

(звіт)

2021 рік

(затверджено)

2022 рік

(план)

2023 рік

(план)

2024 рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

X

X

X

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

4. Порівняння із показниками прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді 4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн.)

Найменування

20__ рік

20__ рік

затверджено прогнозом бюджету громади

включено до пропозиції до прогнозу бюджету громади

Відхилення +/-

затверджено прогнозом бюджету громади

включено до пропозиції до прогнозу бюджету громади

Відхилення +/-

1

2

3

4

5

6

7

Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

у т.ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль 1

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Керівник установи – головного розпорядника  коштів бюджету громади

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ  БЮДЖЕТУ  БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 20__ – 20__ РОКИ

 індивідуальна (Форма ПП-2)

 

1.

___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________________
(код за ЄДРПОУ)

_________________
(код бюджету)

2.

___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

___________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________________
(код за ЄДРПОУ)

 

3.

___________________________________________________________
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

________________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________________
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

____________________
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

 

 

4.

Мета, завдання  та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 20__– 20__ роки:

4.1.

Мета:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

4.2.

Завдання:

 

1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

4.3.

Підстави:

 

1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

5.

Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1.

Надходження для виконання бюджетної програми у 20__- 20__ роках

 

 

 

(грн.)

 

Код бюджетної класифікації

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (план)

20__ рік (план)

20__ рік (план)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 20__ –  20__ роках:

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

6.

 

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

 

6.1.

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ – 20__ роках:

 

                   
 

 

 

 

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

2000

Поточні видатки, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

3000

Капітальні видатки, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 – 2024 роках:

 

                 

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

4110

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

4210

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

7.

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ роках:

(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

1

Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

2

Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

8.

Показники міжбюджетних трансфертів

8.1

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 

 

 

 (грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Трансферти до загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

 

Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

 

I. Трансферти із загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

Обсяги капітальних вкладень бюджету громади у розрізі інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

 

                 

 

 

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту, гривень

20__ рік

(звіт)

20__ рік

(затверджено)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

      Керівник установи – головного розпорядника  коштів бюджету громади

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

 

Додаток 4

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 20__ - 20__ РОКИ

додаткова (Форма ПП-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________
(код за ЄДРПОУ)

_______________
(код бюджету)

2.

___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

__________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__________________
(код за ЄДРПОУ)

 

3.

Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

 

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Х

Х

Х

УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

4000

Х

Х

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1,

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

4000

Х

Х

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Бюджетна програма 2,

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

4000

Х

Х

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 20__ – 20__ роки:

 

 

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

 

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Ціль

1.1.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль

2.1.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

      Керівник установи – головного розпорядника  коштів бюджету громади

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

Додаток 5

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

 

 

Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам), які передбачаються в прогнозі бюджету Благовіщенської міської територіальної громади

на 20___ - 20___ роки

________________________________________________
(найменування місцевого бюджету – надавача міжбюджетного трансферту)

____________________________________________
(найменування
місцевого фінансового органу

_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________

(код бюджету)

________________________________________________
(найменування місцевого бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту)

____________________________________________
(найменування
місцевого фінансового органу

_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________

(код бюджету)

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                  (грн)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

20__ рік

(план)

1

2

3

4

5

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом І

 

 

 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІ

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Начальник управління фінансів та економічного розвитку міської ради         
                                                                       

 

 

________________               ________________________

          (підпис)                           Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь