Благовіщенська міська територіальна громада

Голованівського району Кіровоградської області

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Благовіщенської міської ради

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

Благовіщенської міської ради

1. Службова інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Відомості про взаємодію органів державної влади та місцевого самоврядування з установами, органами та підрозділами сил безпеки та оборони на особливий період.

3. Відомості про розташування військових формувань та об’єктів, якщо ці відомості не містять інформацію, яка становить державну таємницю.

4. Відомості про економічний стан підприємств та об’єктів інфраструктури, що мають стратегічне значення для економіки, безпеки, підвищення обороно стійкості держави, області, району та громади.

5. Відомості про об’єкти, які забезпечуються електронними комунікаційними послугами або забезпечують електронні комунікаційні послуги в умовах воєнного стану (перелік точок/адрес, географічних координат тощо).

6. Відомості про забезпечення безпеки електроспоживання об’єктів критичної інфраструктури.

7. Відомості про стан функціонування мереж електронних комунікацій.

8. Відомості з питань підготовки території держави до оборони, якщо ці відомості не містять інформацію, що становить державну таємницю.

9. Відомості про з'єднання й військові частини Збройних Сил України та інших військових формувань за дійсними найменуваннями за наявності умовного найменування.

10. Відомості, що розкривають: дислокацію, склад та штатну чисельність особового складу військових частин (установ) Збройних Сил України та інших військових формувань.

11. Відомості про плани та схеми зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку ДСНС України, крім тих, що становлять державну таємницю.

12. Відомості щодо технічного стану та готовності про кожну окрему систему оповіщення.

13. Відомості про стан цивільного захисту в особливий період в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

14. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.

15. Відомості за сукупністю показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, що передбачені (реалізовані) в генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

16. Зведені дані про стан підготовки цивільного захисту за рік, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

17. Зведені відомості про техніко-економічні характеристики в розрізі регіонів, які накопичені у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.

18. Відомості щодо розміщення, захисту та охорони тощо об’єктів критичної інфраструктури громади, зокрема під час дії воєнного стану окремі відомості з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

19. Відомості про фінансування, функціонування, комплектування, дислокацію підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки громади та забезпечення життєдіяльності населення, а також забезпечення потреб сил оборони в умовах особливого періоду та правового режиму воєнного стану.

20. Відомості щодо виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

21. Заходи щодо виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період.

22. Відомості щодо кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі Збройним Силам України в органі місцевого самоврядування.

23. Відомості щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб господарства громади в особливий період.

24. Узагальнені показники підготовки фахівців у закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, охоплення дітей загальною середньою освітою та охоплення дітей дошкільною освітою для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період.

25. Заходи щодо надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

26. Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі та організації.

27. Заходи щодо капітального будівництва в особливий період.

28. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, крім тих, що становлять державну таємницю.

29. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, крім тих, що становлять державну таємницю.

30. Відомості про стан мобілізаційної готовності міст, районів, підприємств, установ та організацій.

31. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

32. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

33. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

34. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

35. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

36. Відомості про організацію реагування та дій в разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

37. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, крім тих, що становлять державну таємницю.

38. Відомості з питань створення та утримання резерву медикаментів та медичного майна довготривалого зберігання на особливий період та на випадок виникнення надзвичайної ситуації, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

39. Розпорядження, доручення міського голови інші документи з питань територіальної оборони, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.

40. Відомості про планувальні документи з питань територіальної оборони, заходи, підготовку та завдання територіальної оборони, якщо ці відомості не містять інформацію, що становить державну таємницю.

41. Відомості щодо схем розташування меліоративних систем.

42. Відомості, що містять інформацію, розголошення якої може становити загрозу національній безпеці, воєнній безпеці, обороні держави, територіальній цілісності та суверенітету держави, громадському порядку, безпечному функціонуванню місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, органів військового управління, якщо ці відомості не містять інформацію, яка становить державну таємницю.

43. Відомості про планування, організацію та проведення заходів з евакуації в особливий період, якщо відомості в них не містять державну таємницю.

44. Інструкція про порядок оповіщення та приведення системи цивільного захисту області у вищі ступені готовності.

 

ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації, володільцем якої є Благовіщенська міська рада, а також інформації, що є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає відображенню у відкритому доступі

1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. Особові справи працівників органу місцевого самоврядування, та працівників на яких не поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (крім відомостей у деклараціях посадових осіб місцевого самоврядування, визначених Законом України “Про запобігання  корупції”, та персональних даних, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану із виконанням функцій держави, посадових або службових повноважень).

3. Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт).

4. Документи, складені за результатами проведення внутрішніх аудитів (аудиторські звіти, рекомендації за результатами проведення внутрішніх аудитів та інші документи, які містять інформацію, що стосується проведених аудитів).

5. Відомості про місцеві органи виконавчої влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, підприємства та організації в умовах воєнного стану.

Примітки:

1.

Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

 

2.

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею
6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, у тому числі відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь