Благовіщенська міська територіальна громада

Голованівського району Кіровоградської області

До уваги громадськості!

Дата: 24.11.2021 11:13
Кількість переглядів: 617

 Фото без опису  До уваги громадськості, відділ праці та  соціального захисту Благовіщенської міської ради інформує      "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"від 15 листопада 2021 р. № 1184                              

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2021 р., № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554, № 66, ст. 4186):

1) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, що розташовані в населених пунктах на лінії зіткнення, перелік яких визначено в додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090; 2018 р., № 16, ст. 564), та які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення. Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та акта про відсутність централізованого постачання теплової енергії та/або природного газу, який надається органом місцевого самоврядування.”;

2) у пункті 14:

у підпункті 2:

абзац перший після слів “член сім’ї особи із складу домогосподарства” доповнити словами і цифрою “на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія,”;

абзац четвертий після слів “При цьому не враховуються” доповнити словами “мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібрані транспортні засоби,”;

абзац дев’ятий підпункту 3 після слів “(далі — складні життєві обставини)” доповнити словами і цифрами “, або перебували у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду, відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України “Про відпустки”;

у підпункті 4:

в абзаці першому слова “перед зверненням” замінити словами “перед місяцем звернення”;

абзац другий після слів “квартири (будинку)” доповнити словами “(крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету)”;

абзац сьомий після слів “на підставі підтвердних документівдоповнити словами “, і доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства;

в абзаці першому підпункту 5 цифри “20 замінити цифрами “40;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла:

 яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності;

 на яке оформлено спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства;

розташованого в сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;

 непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);

отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету.

 Інформація про наявність (відсутність) у власності зазначених осіб житлових приміщень зазначається у декларації;;

у підпункті 9 слова і цифри “сумі, що перевищує 100 тис. гривень” замінити словами і цифрами “загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує  100 тис. гривень”;

у підпункті 10 слова “перед зверненням” замінити словами “перед місяцем звернення”;

3) пункти 17 і 18 виключити;

4) абзац третій пункту 22 після слів “(далі — орендарі), доповнити словами “за рішенням суду,;

5) пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“Наявність у членів домогосподарства, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання, та у членів їх сімей умов, зазначених у підпунктах 2—4, 7, 9—10 пункту 14 цього Положення, не є перешкодою для застосування під час призначення житлової субсидії абзаців першого та другого цього пункту.;

6) пункт 43 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“рішення суду (в разі наявності);.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

7) у пункті 83 слова “, що настає за місяцем, в якому громадянин вчинив такі дії, післявиключити;

8) у пунктах 96 і 97 цифри “—12” замінити цифрами “, 11”;

9) абзац сьомий пункту 119 виключити;

10) у пункті 124 слова “четвертому — сьомому” замінити словами “четвертому, п’ятому”;

11) у першому реченні абзацу першого пункту 125 слова “четвертому — сьомому” замінити словами “четвертому, п’ятому”, а слова “, а сума житлової субсидії, яка надавалася не у грошовій формі, повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальних послуг шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії” виключити;

12) додаток 2 до Положення викласти в такій редакції:

 

“Додаток 2
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2021 р. № 1184)

___________________________________________
                        (найменування структурного підрозділу

___________________________________________
                    з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися
за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

1. __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:

наявність розділених особових рахунків у підприємствах комунальної сфери так/ні (підкреслити потрібне);

загальна площа житлового приміщення/будинку/його частини (за наявності розділених особових рахунків) ________ кв. метрів;

опалювана площа житлового приміщення / будинку / його частини (за наявності розділених особових рахунків) ________ кв. метрів;

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (підкреслити потрібне);

кількість поверхів у будинку __________.

3. Особливості домогосподарства:

багатодітна сім’я, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу (підкреслити потрібне).

4. Дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їх зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб — фактичне) місце проживання (підкреслити потрібне) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові (за наявності)

Сімейний стан

Число, місяць і рік народження

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або посвідки на постійне/ тимчасове проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Дані про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання)

Прізвище, ім’я,
по батькові (за наявності)

Сімейний зв’язок з особою із складу домогоспо-дарства

Число, місяць і рік народження

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (свідоцтва про народження) або посвідки на постійне/ тимчасове проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати

платежі за його серією та номером)

Примітки*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІII. Дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних  осіб — платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період (у тому числі закордонні грошові перекази) з________20____р. до __________ 20__ р.

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності)

Відомості про доходи

вид доходу

сума доходу, гривень

найменування організації,

в  якій отримано дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і з року випуску яких минуло менше ніж 15 років (крім мопеда, причепа), що перебувають у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання)

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності)

власника

Транспортний засіб марки

Державний номерний знак

Рік випуску

1

Особлива характеристика транспортного засобу:

2

— отриманий через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення;

 

— самостійно

3

зібраний;

 

— мотоцикл, вартість якого на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Інформація про придбання  земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, товарів, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів, оплату робіт або послуг (крім медичних, освітніх, житлово-комунальних), проведення платежів за правочинами, якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування), здійснення внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, про сплату коштів на благодійну діяльність, надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики на суму, яка на дату купівлі (оплати, реалізації) перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності)

Вид придбаного майна, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів, товарів, оплачених робіт/послуг, здійснення інших із зазначених платежів

Вартість, гривень

Дата придбання

майна, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів,  товарів оплати робіт/

послуг, здійснення інших із зазначених платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІ. Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності) покупця іноземної валюти, банківських металів

Різновид іноземної валюти, банківських металів

Вартість на дату купівлі, гривень

Дата придбання іноземної валюти, банківських металів
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІІ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), коштів на депозитних рахунках  або облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності)

власника

 

Найменування               банку/установи, в якому/якій відкрито депозитний рахунок або придбано   облігації внутрішньої державної позики

Сума коштів

на рахунку

(загальна вартість  облігацій внутрішньої державної позики),

гривень

Дата відкриття рахунка або придбання  облігацій внутрішньої державної позики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VIII. Дані про суми аліментів, сплачених особами, які входять до складу домогосподарства, а також членами сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання) за умови документального підтвердження фактичної сплати з ________ 20__ р. до __________ 20__ р.

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності)

платника аліментів

Прізвище, ініціали отримувача аліментів

Сума, гривень

Відмітка про наявність заборгованості понад три місяці за виконавчим провадженням про стягнення аліментів, так/ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IХ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання) житлових приміщень (квартири, будинку) (крім тих, які перебувають у спільній сумісній або частковій власності)

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності)

власника

 

Вид житлового приміщення (квартира, будинок)

Адреса фактичного розташування

Особлива характеристика житлового

1

приміщення:

 

2

        — розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;

 

— непридатне для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення;

3

4

— кімната у гуртожитку;

 

— отримане за рахунок державного чи місцевого бюджету;

5

6

 —   — розташоване в  сільській місцевості або в селищі міського типу;

 

     - — на яке оформлено спадщину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

——————

* Інформація про фактичне проживання особи за адресою домогосподарства, про належність до непрацездатних осіб (не досягли повноліття; отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника; отримують пенсію по інвалідності; досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і отримують пенсію за вислугою років; отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію; отримують державну соціальну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату); про наявність пільгової категорії; про присвоєння особі правового статусу зниклої безвісти, про рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, про перебування особи за кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, про причину перебування особи за кордоном, про надання особою соціальних послуг, про перебування особи в місцях позбавлення / обмеження волі або застосування до неї заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також про перебування у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку, встановленого зразка.

Я усвідомлюю, що в разі неподання інформації або подання мною неповних чи недостовірних відомостей про осіб, які входять до складу домогосподарства, та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), їх доходи, майновий стан і витрати, мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.

___ ___________ 20__ р.                         ___________
                                                                                                           (підпис)?.

2. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі? (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161; 2021 р., № 1, ст. 45):

1) у другому реченні абзацу другого пункту 33 слова “газо-, тепло-, електропостачання для” замінити словами “постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення, з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального”;

2) пункт 13 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі смерті пільговика, на обліковому записі якого станом на 1 червня наявні залишки коштів пільг, член сім’ї померлого, на якого поширювалися пільги, може отримати такі кошти шляхом перерахування їх на поточний рахунок в АТ “Ощадбанк”, відкритий за його заявою, поданою до АТ “Ощадбанк” не пізніше ніж 1 грудня того ж року, на підставі:

копії свідоцтва про смерть пільговика;

копії паспорта пільговика;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків пільговика;

довідки про поширення пільг на такого члена сім’ї, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення..

3. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981; 2021 р., № 4, ст. 212, № 35, ст. 2093, № 42, ст. 2554):

1) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

“суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла; 

кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (будинку) протягом шести місяців після здійснення такого продажу.”;

2) абзац четвертий підпункту 2 пункту 14 після слів “на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я” доповнити словами “, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я”.

_____________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь